Varför elbilar?

Linnea Hjalmarsson på Linköpings universitet har studerat hur beslutsfattare hos kommuner, kommunala bolag och företag har resonerat när de gick med i Elbilsupphandlingen som Vattenfall och Stockholms stad genomfört tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral AB, med stöd från Energimyndigheten. 18 organisationer har intervjuats.

Resultaten visar att så gott som alla intervjuade organisationer har haft en mer generell policy som föreskriver mål för organisationen dit inköpen av elbilar kunnat kopplas. Kommunernas policyer har visat sig mer generella överlag än exempelvis företagens eller några av de kommunala bolagen.

Förutom policy har aktiva och drivande enskilda tjänstemän inom organisationerna påverkat och i en del fall själva beslutat att vara med i upphandlingen. Andra anledningar att vara med i upphandlingen är att organisationerna anser det viktigt att skapa efterfrågan på elbilar i Sverige och att visa fordonstillverkarna att det finns en intressant marknad här i Sverige.

– Det var också viktigt att kunna köpa ett fåtal bilar för att få möjlighet att testa tekniken, och det var positivt att det fanns merkostnadsersättning för elbilarna, säger Linnea.

Resultaten visar att de flesta organisationerna arbetar aktivt för att sprida kunskapen om elbilarna, framförallt inom den egna organisationen, men också till viss del externt. En del av kommunerna ser laddinfrastruktur som en del av sin elbilssatsning, vilket gör att de arbetar för att bygga ut den, också för allmänhetens bruk.

– För företagen och de kommunala bolagen innebär elbilarna även nya marknadsföringsmöjligheter när de kan visa upp en miljövänlig organisation som ligger långt framme med ny teknik, berättar Linnea.

Hur många elbilar man beställer är beroende på hur långt organisationerna har kommit i sin elbilssatsning och hur väl de har planerat för de nya elbilarna. De organisationer som har kommit långt ser att de har utrymme för fler elbilar. De som inte har kommit så långt är mer tveksamma.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB