Regler för merkostnadsersättning

Så beräknas ersättningen

Reglerna reviderade den 6 december, 2012

Projektet erbjuder 50 % delfinansiering av det eldrivna fordonets merkostnad dock maximalt 100.000 kronor.

Merkostnaden är skillnaden mellan priset på den eldrivna bilen och priset på närmast jämförbara bensinbil. Prisuppgifterna är schablonvärden som vi tar från skatteverkets beräkningar vid förmånsskattereduktionen för miljöbilar. I skatteverkets beräkningar har till exempel Renaults elbilar fått ett högre pris där batterierna är inkluderade (i verkligheten är priset lägre men batterierna leasas för 780 kr/mån exkl. moms).

Vid köp av ett eldrivet fordon betalar vi ut merkostnaden inklusive moms om köparen betalar moms och inte kan dra av den. Kan köparen dra av moms (t ex hyrbilsföretag) betalar vi ut merkostnaden exklusive moms. Vid leasing betalar vi ut merkostnadsersättningen inklusive halv moms till de företag och myndigheter som inte kan dra av mer än halv moms och exklusive moms till dem som kan dra av den.

Om bilen avyttras i förtid, det vill säga innan tre år passerat, minskas merkostnadsersättningen för varje månad som fattas. Avdraget blir i sådana fall en trettiosjättedel (1/36) av merkostnadsersättningen per saknad månad.

Nedan redovisas storleken på merkostnadsersättningen för elfordonen i elbilsupphandlingen. Merkostnadens storlek har räknats ut med hjälp av Skatteverkets schabloner för elfordonet och motsvarande bensindrivet fordon. Vi kommer att revidera merkostnaden om och när Skatteverket uppdaterar sina schabloner. Detta sker vanligtvis i maj och november varje år.

Köp inkl. moms Leasing inkl. halv moms Köp och leasing exkl. moms
Chevrolet Volt 100 000 100 000 100 000
Citroën C Zero 95 000 85 500 76 000
Mitsubishi i-MiEV 90 000 81 000 72 000
Mitsubishi Outlander 87 500 78 750 70 000
Renault ZOE Life 77 800 70 020 62 240
Renault ZOE Intense 80 300 72 270 64 240
Renault Kangoo Express ZE 100 000 90 675 80 600
Renault Kangoo Express Maxi 2-platser ZE 100 000 91 575 81 400
Renault Kangoo Express Maxi 5-platser ZE 100 000 91 575 81 400

Endast ramavtalets parter kan få merkostnadsersättning

El- eller laddhybridfordonet ska köpas inom Elbilsupphandlingens ramavtal, d v s enbart de organisationer som deltagit i Elbilsupphandlingen kan ansöka om merkostnadsersättning.

Den som får merkostnadsersättning förbinder sig att:

 • Förse elfordonet med utvändig tydlig information om att det är ett elfordon. Kan ske med hjälp av egen uppmärkning eller med hjälp av elbilsdekal som kan rekvireras från projektet.
  Elbilsupphandling bildekal
  Så här ser elbilsdekalen ut som kan rekvireras kostnadsfritt från Elbilsupphandlingen. Storleken är 300 x 120 mm på vit bakgrund. Kontakta Margareta Olsson på Vattenfall: margareta.olsson@vattenfall.com och ange namn och adress om du vill ha dekaler.
 • Skicka in en högupplöst bild på bilen med dess profilering synlig till eva.sunnerstedt@stockholm.se
 • Rapportera in driftsdata till TestSiteSweden via deras webbverktyg på http://logbook.testsitesweden.com/users
  Data ska rapporteras månatligen under minst 18 månader.
 • Svara på en förarenkät vid tre tillfällen (i början av projektet, under projektet samt mot slutet av projektet).
 • Ägna totalt åtta arbetsdagar åt arbete kopplat till detta projekt (utvärdering, datarapportering, information, uppföljning).

Reservera merkostnadsersättning – förhandsbesked

Det går att reservera merkostnadsersättning

a)      inför en beställning av eldrivet fordon eller

b)      efter beställning av eldrivet fordon och i väntan på fordonsleverans.

Står du i begrepp att beställa en elbil eller laddhybrid inom ramen för Elbilsupphandlingen och vill reservera medel för det fordonet? Skicka då e-post till:  reservation.elbilsupphandling@stockholm.se

Ange

 • namn på organisationen som ska beställa bilen
 • organisationsnummer till organisationen som ska beställa bilen
 • kontaktpersonens namn
 • kontaktpersonens e-post
 • kontaktpersonens telefonnummer
 • vilken typ av bil det gäller
 • om ett leasingbolag är köpare, ange den organisation som ska bruka bilen.

Vi återkommer inom ett par dagar med besked och sedan reserveras medel under två veckor. Inom tvåveckorsperioden måste elbilen ha beställts och kopia av order och fullmakt (om du inte är firmatecknare) skickats in till Elbilsupphandlingen. Annars upphör reservationen att gälla.

Har du beställt en elbil eller laddhybrid inom ramen för Elbilsupphandlingen och väntar på leveransen? Vill du att merkostnadsersättning reserveras för dig tills elbilen levererats? Skicka då e-post till: forhandsbesked.elbilsupphandling@stockholm.se

Ange

 • namn på organisationen som beställt bilen
 • organisationsnummer till organisationen som beställt bilen
 • kontaktpersonens namn
 • kontaktpersonens e-post
 • kontaktpersonens telefonnummer
 • vilken elbil det gäller, märke och modellnamn (t.ex. Renault Kangoo Maxi 5 eller Mitsubishi Outlander)
 • ange om det är köp eller leasing som avses
 • vid leasing ange leasingperiodens längd i månader
 • vid leasing ange även organisation som ska bruka bilen
 • Två bilagor ska bifogas:
  • Orderbekräftelse eller leasingavtal (inscannad pdf)
  • Fullmakt (inscannad i pdf) om du som skickar in ansökan inte är firmatecknare. Exempel på fullmakt kan du ladda ner här.

Vi reserverar medel som längst fram till den sista november 2014. Senast den sista november 2014 måste elbilen ha levererats och den som har medel reserverade för en eldriven bil måste då ha inkommit med en komplett ansökan om utbetalning – se nedan.

Så ansöker man om merkostnadsersättning

Ansökan om merkostnadsersättning ska göras elektroniskt via http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9bec0920e866

Uppgifter som krävs för att ansöka är bland annat:

 • Namn på organisationen, organisationsnummer, kontaktperson, kontaktuppgifter, kontonummer och firmatecknare.
 • Typ av fordon, ägandeform (köp/leasing), registreringsnummer, ägandeperiod/leasingperiod, geografiskt och praktiskt användningsområde samt kopia på faktura alternativt leasingavtal.
 • Om ansökan görs av någon annan än firmatecknaren måste fullmakt bifogas från firmatecknaren. Exempel på fullmakt kan du ladda ner här.
 • OBS! Ansökan kan göras först när faktura eller leasingavtal på bilen finns. Vi ger inga förhandsbesked.

Förutsatt att det finns medel kvar kan ansökan skickas in till och med den sista november år 2014, det vill säga sista dag för ansökan är den 30 november 2014.

När betalas ersättningen ut

 • Hela merkostnadsersättningen betalas ut när komplett ansökan behandlats. En förutsättning för behandling är att ansökan/överenskommelsen är fullständigt ifylld och undertecknad samt att erforderliga bilagor finns med.
 • Fordon som fått ersättning beviljad under oktober månad 2013 eller tidigare har fått en första delutbetalning eftersom regelverk då var annorlunda. De kommer att kompenseras på så sätt att de under första delen av år 2014 får en slututbetalning. På så sätt blir den slutgiltiga merkostnadsersättningen för alla fordon lika som beloppen i tabellen ovan.

Så fördelas medlen

Merkostnadsersättning finns för cirka 500 eldrivna fordon. Principen ”först till kvarn” gäller. Överenskommelserna behandlas i den ordning de inkommer. Sista dag för ansökan är den 30 november 2014.

Copyright © 2014 Stockholms Stad & Vattenfall AB Om webbplatsen Personuppgifter Om cookies